Aktualności
BioCentrum sp. z o.o. podpisuje umowę o dofinansowanie innowacyjnego projektu badawczego
28.02.2012.

Kraków, 28 luty 2012 – W dniu dzisiejszym spółka BioCentrum sp. z o.o. zawarła z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie projektu badawczo-rozwojowego  na nowatorską technologię ekspresji białek rekombinowanych:  
  • całkowita wartość projektu: 1.958.000 PLN 
  • wartość dofinansowania: 1.462.450 PLN 
  • czas realizacji: lata 2011 - 2014

Projekt ten otrzymał wsparcie w ramach Działania 1.4 „Wsparcie projektów celowych” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 i będą współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa. 
BioCentrum w periodyku "Laboratorium"
25.07.2011.

Zachęcamy serdecznie do przeczytania nastepujących artykułów z najnowszego wydania periodyku branżowego "Laboratorium" 7-9/2011:

Wywiad z Profesorem Adamem Dubinem, założycielem BioCentrum oraz Członkiem Rady Nadzorczej Selvita S.A.

Artykuł "Leki biopodobne. Badania przedkliniczne in vitro" autorstwa Dr. Jana Smagura oraz Dr. Roberta Królickiego z firmy BioCentrum sp. z o.o.
 
BioCentrum uzyskało certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP)
19.05.2011.


W dniu 19 maja 2011, firma BioCentrum należąca do Grupy kapitałowej Selvita, uzyskała certyfikat zgodności z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (z ang. Good Laboratory Practice – GLP). Certyfikat ten został wydany w wyniku pomyślnie zakończonej weryfikacji ze strony Biura ds. Substancji Chemicznych (instytucja rządowa nadająca certyfikaty GLP).
Certyfikat  GLP  nr 3/2011/DPL obejmuje pełen zakres działalności Laboratorium Komórkowego BioCentrum, w tym między innymi badania analityczne i kliniczne badania chemiczne, oraz badania in vitro w zakresie cytotoksyczności podstawowej dla substancji chemicznych.  Certyfikat ten został wydany na czas nieokreślony pod warunkiem obowiązkowej re-certyfikacji po upływie 2 lat od daty wydania.

Pozytywne wyniki kontroli przeprowadzonej przez Biuro ds. Substancji Chemicznych i związane z tym uzyskanie certyfikacji GLP stanowią potwierdzenie, iż w swojej rutynowej działalności BioCentrum przestrzega standardów i wymagań Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP), dysponuje odpowiednimi pomieszczeniami i wyposażeniem,  zatrudnia wysoce wykwalifikowany personel oraz stosuje najwyższe standardy jakości we wszelkich wykonywanych pracach.  

 „Uzyskanie certyfikatu GLP jest niezwykle ważnym etapem w rozwoju naszej firmy. Certyfikat ten stanowi świadectwo, iż wszelkie wykonywane przez nas prace i badania usługowe w zakresie biologii komórki są prowadzone zgodnie z najwyższymi światowymi standardami GLP, oraz, że nasze standardy pracy w laboratorium komórkowym są tożsame z tymi obowiązującymi w najlepszych tego typu laboratoriach na całym świecie. Od samego początku istnienia firmy BioCentrum staraliśmy się dostarczać naszym klientom usługi możliwie jak najwyższej jakości, certyfikacja GLP stanowi potwierdzenie iż nam się to udaje.” - powiedział Dr Miłosz Gruca, Dyrektor ds. Badań i Rozwoju, Członek Zarządu firmy BioCentrum.
Dobra Praktyka Laboratoryjna (GLP) to system zapewniający wysoką jakość badań dla nowo opracowywanych substancji i preparatów leczniczych., które są niezbędne m.in. do oceny ryzyka stosowania leków i dopuszczenia ich do obrotu. Celem Zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej jest zapewnienie jakości i wiarygodności uzyskiwanych wyników badań od momentu ich planowania, aż po właściwe przechowywanie danych źródłowych i sprawozdań, tak, by możliwe było prześledzenie toku badania lub jego całkowite odtworzenie.

BioCentrum Sp. z o.o.  jest prywatnym przedsiębiorstwem działającym w obszarze biotechnologii. Firma powstała w 2004 roku i jej misją jest stworzenie dla swoich klientów i partnerów platformy badawczej umożliwiającej przeniesienie innowacyjnych odkryć z poziomu badań podstawowych do etapu badań klinicznych w możliwie najkrótszym czasie. Od 2010 roku BioCentrum jest częścią Grupy kapitałowej Selvita.

BioCentrum posiada w swojej ofercie usługi z zakresu :
- badań przedklinicznych, zawierających kluczowe etapy procesu rozwoju leku, znajdujące zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym oraz biofarmaceutycznym
- usługi z zakresu chemii białek obejmujące szeroką gamę standardowych i zaawansowanych analiz oraz produkcję i oczyszczanie preparatów białkowych 
- wysokooczyszczone i wysokoaktywne enzymy, inhibitory oraz inne preparaty aktywne biologicznie
- usługi z zakresu chemii analitycznej i analiz fizykochemicznych skierowane do firm z branży farmaceutycznej 
- badania zgodne z dyrektywą REACH .
W BioCentrum wdrożony jest system zapewnienia jakości, potwierdzony zezwoleniem  Głównego Inspektora Farmaceutycznego na wytwarzanie produktów leczniczych w zakresie badań fizykochemicznych, oraz certyfikacja GLP w zakresie działalności Laboratorium Komórkowego BioCentrum. 

Kontakt dla mediów:
Natalia Pawela
Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
+ 48 784 069 418  

 
Wywiad z dr Miłoszem Grucą w czasopiśmie Przemysł Farmaceutyczny
14.04.2011.


Przemysł Farmaceutyczny 02/2011
 
BioCentrum będzie prowadzić badania krystalograficzne dla Instytutu Biotechnologii i Antybiotyków
28.03.2011.
Kraków, 28 marca 2011 – BioCentrum (Grupa Selvita) oraz Instytut Biotechnologii i Antybiotyków ogłosiły rozpoczęcie współpracy dotyczącej przeprowadzenia badań krystalograficznych będących elementem przygotowania dokumentacji rejestracyjnej produktu leczniczego.

Instytut Biotechnologii i Antybiotyków jako koordynator konsorcjum IBA, IBB PAN w Warszawie i UG w Gdańsku, realizując projekt badawczy w ramach POIG dotyczący opracowania technologii i przeprowadzenia przedklinicznych badań właściwości analogów rekombinowanej insuliny ludzkiej o zmodyfikowanym działaniu hipoglikemizującym, podjął decyzję o powierzeniu BioCentrum (Grupa Selvita) badań krystalograficznych w celu ustalenia struktury przestrzennej wybranych analogów insuliny.

Zakres projektu przekazanego do realizacji BioCentrum, obejmuje opracowanie metod otrzymywania kryształów analogów insuliny o jakości odpowiedniej do wykonania pomiarów krystalograficznych, przeprowadzenie badań metodą krystalografii rentgenowskiej w celu ustalenia struktury przestrzennej analogów z rozdzielczością atomową, przeprowadzenie szczegółowej analizy uzyskanych modeli strukturalnych oraz opracowanie szczegółowej dokumentacji. 

Bardzo cenimy sobie możliwość zacieśnienia współpracy z tak renomowanym instytutem badawczym jak Instytut Biotechnologii i Antybiotyków. Jesteśmy bardzo zadowoleni, iż IBA wysoko ocenia dotychczasową współpracę z Grupą Selvita i powierza nam realizację kolejnego projektu. Jesteśmy przekonani, iż unikalny potencjał naszego zespołu dedykowanego biochemii białek i krystalografii zapewni najwyższą jakość realizowanych prac - powiedział dr Miłosz Gruca, Dyrektor ds. Badań i Rozwoju, Członek Zarządu BioCentrum.

Powierzając wykonanie badań Grupie  Selvita  zagwarantowaliśmy sobie usługi doświadczonego zespołu, który dysponuje odpowiednim zapleczem badawczym, wiedzą naukową oraz umiejętnością pracy zgodnie z międzynarodowymi standardami jakościowymi w zakresie  prac badawczo-rozwojowych. Mając takiego partnera u boku , który kompetentnie i z pełnym zaangażowaniem  podchodzi do realizacji zadań w naszym projekcie jesteśmy  pewni, że osiągniemy  zamierzone przez nas cele – powiedziała Bożena Tejchman-Małecka, Kierownik Zakładu Analizy Chemicznej  w Instytucie Biotechnologii i Antybiotyków.

Projekt objęty umową realizowany będzie w sposób pozwalający na wykorzystanie wszelkich jego wyników oraz opracowanej dokumentacji do rejestracji produktu leczniczego przez podmiot wdrażający projekt.  Wszystkie badania realizowane przez BioCentrum zostaną przeprowadzone zgodnie z wymaganiami wynikającymi z norm i przepisów polskiego i europejskiego prawa farmaceutycznego oraz zgodnie z wytycznymi Europejskiej Agencji Leków.

Grupa Selvita jest polską firmą innowacyjną świadczącą usługi badawczo-rozwojowe oraz informatyczne. Misją Selvity jest dostarczanie kompleksowych rozwiązań dla firm farmaceutycznych i jednostek badawczo-rozwojowych umożliwiających obniżenie kosztów wprowadzania produktów na rynek. W skład Grupy Selvita wchodzi również Laboratorium BioCentrum, które w 2009 roku otrzymało Zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na wytwarzanie produktów leczniczych w zakresie badań fizyko-chemicznych i ich certyfikacji. W ofercie BioCentrum znajdują się usługi z zakresu analityki instrumentalnej (m. in. opracowanie, walidacja i transfer metod, analizy API, badania stabilności, profile uwalniania), chemii białek (w tym analiza składu aminokwasowego i sekwencjonowanie), badań przedklinicznych (ADME), krystalografii i produkcji enzymów.

Instytut Biotechnologii i Antybiotyków jest państwowym instytutem badawczym utworzonym w 1985 r. przez Ministra Przemysłu. Zakres działania Instytutu związany jest z ochroną zdrowia oraz przemysłem farmaceutycznym. Misją Instytutu Biotechnologii i Antybiotyków jest prowadzenie badań naukowych w zakresie biotechnologii oraz opracowywanie i wdrażanie technologii antybiotyków jak również innych substancji biologicznie czynnych; umacnianie obrazu i pozycji Instytutu w środowisku naukowym i na rynku farmaceutycznym; upowszechnianie polityki jakości w zakresie działania Instytutu.


Kontakt dla mediów:
Natalia Pawela
Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
tel: +48 784 069 418