Proteomika i farmakokinetyka
Wiedza oraz doświadczenie naszych ekspertów w połączeniu z zaawansowaną aparaturą analityczną pozwala nam na prowadzenie prac badawczych oraz analitycznych także w zakresie proteomiki i farmakokinetyki.

Oferujemy analizy proteomiczne białek i peptydów próbek homogenicznych oraz złożonych układów biologicznych. Badania prowadzimy z wykorzystaniem konwencjonalnych technik MS i LC/MS a także bardziej złożonych metod  analizy sekwencji peptydów. Prace wspomagane są zaawansowanym oprogramowaniem oraz informacjami z wewnętrznych i zewnętrznych baz danych.

Duża czułość oraz bardzo wysoka specyficzność metody LC/MS daje nam także możliwość przewidywania szlaków metabolicznych molekuł na podstawie reguł biotransformacji. W oparciu o  przewidywania, konstruowana jest metoda akwizycji MS(n). Następnie przyporządkowuje się widma mas otrzymane na podstawie pomiarów z masami metabolitów (jonów molekularnych oraz fragmentacyjnych)  będących efektem symulacji komputerowych i na tej podstawie potwierdza się szlaki metaboliczne oraz kinetykę metabolizmu leków.