Współczynnik podziału (LogD)
Współczynnik podziału (LogD) jest to stosunek stężenia leku w dwóch nie mieszających się rozpuszczalnikach, zazwyczaj w wodzie i oktanolu. Jest to miara hydrofobowych/hydrofilicznych właściwości danej cząsteczki. Wspólczynnik podziału wyliczany jest wykorzystując metodę wstrząsania kolby, która polega na rozpuszczeniu substancji będącej obiektem zainteresowania, w oktanolu i wodzie, a następnie wykonywany jest pomiar stężenia substancji rozpuszczonej w każdym z rozpuszczalników, przy użyciu spektroskopii UV / VIS.