Toksyczność
Toksyczność to cecha związków chemicznych polegająca na powodowaniu zaburzeń funkcji lub śmierci komórek żywych, organów lub organizmów po dostaniu się w ich pobliże. Image Toksyczność to działanie niepożądane wynikające z reakcji chemicznych, fizykochemicznych pomiędzy związkiem chemicznym, który wniknął do ustroju, a układem biologicznym (DNA, enzymy).

Badanie toksyczności jest koniecznym etapem badań przedklinicznych potencjalnego  środka terapeutycznego.

Wykonanie testów ADME-Tox gwarantuje zminimalizowanie ryzyka wprowadzenia do fazy badań klinicznych związków nieodpowiadających założeniom projektu terapeutycznego lub takich, które wywierają niekorzystny uboczny wpływ na funkcjonowanie komórki.

Uzyskane na podstawie naszych testów dane mogą posłużyć do wyselekcjonowania związków o najbardziej korzystnych parametrach fizykochemicznych oraz kontroli i walidacji wyników uzyskanych na podstawie wcześniejszych badań.