Analizy genotoksyczności

BioCentrum oferuje wykonanie jednego z głównych testów pozwalających na ocenę właściwości genotoksycznych (mutagennych), które stanowią istotny element podczas szacowania bezpieczeństwa stosowania potencjalnych substancji leczniczych.

Image Test  Amesa - przeprowadzany jest zgodnie z wytycznymi OECD TG 471 i ma na celu zbadanie mutacji powrotnych w komórkach specyficznych szczepów bakteryjnych.

Test opiera się na  wykrywaniu mutacji powrotnych w komórkach bakteryjnych i wykorzystuje szczepy mutantów pokarmowych Salmonella typhimurium, które nie mają zdolności do produkcji aminokwasów niezbędnych do wzrostu (np. L-histydyny).
Bakterie, w których doszło do mutacji na skutek działania badanego związku chemicznego identyfikowane są na podstawie ich zdolności do wzrostu w pożywce pozbawionej L-histydyny.

Test Mutacji Genowych w komórkach ssaków:

Test mutacji genu kinazy tymidynowej na komórkach chłoniaka myszy (ang. Mouse Lymphoma Assay)

W teście na mutację kinazy tymidynowej w komórkach mysich stosowany jest ulokowany autosomalnie gen kinazy tymidynowej (TK), będący reporterem mutacji powstałych pod wpływem badanego związku. Umożliwia on detekcję szerokiego spektrum uszkodzeń genetycznych.

Metoda polega na hodowaniu komórek w podłożach selekcjonujących, zawierających czynnik działający toksycznie na wszystkie komórki nie będące mutantami. TK umożliwia wbudowywanie tymidyny i jej toksycznych analogów ze źródeł egzogennych do komórki. Selekcję mutantów homo- i heterozygotycznych umożliwia dodanie trójfluorotymidyny (TFT) do medium hodowlanego. Zmutowane komórki mogą rozmnażać się w obecności TFT, w odróżnieniu od zwykłych komórek zawierających kinazę tymidynową.
Pomiar mutacji kinazy tymidynowej (TK), polegający na zliczaniu dużych i małych kolonii komórek mutantów w medium selekcyjnym na płytce 96-dołkowej, umożliwia wykrycie różnego rodzaju zaburzeń genetycznych (np. aberracji chromosomowych lub mutacji punktowych).

Test mutacji genu kinazy tymidynowej wykonywany jest przy użyciu komórek chłoniaka myszy
L5178Y Tk+/- (ang. Mouse T cell Lymphoma) zgodnie z wytycznymi Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) – „Guideline 476: In Vitro Mammalian Gene Mutation Test” oraz normy PN-EN ISO 10993-3:2008 „Biologiczna ocena wyrobów medycznych - Część 3: Badania genotoksyczności, rakotwórczości i toksycznego wpływu na rozrodczość”.

Test Mikrojąder (ang. Micronucleus Assay, MNA)

Analiza mikrojąder jest uznawana za użyteczny biomarker badania skutków narażenia organizmu na czynniki genotoksyczne. Mikrojądra pochodzą zarówno z fragmentów chromosomów jak i całych chromosomów nieprawidłowo rozdzielonych podczas podziału komórkowego. Złamania chromosomów i dysfunkcja aparatu mitotycznego komórek, przyczyniające się do powstawania mikrojąder, pozwalają na ocenę stopnia uszkodzeń chromosomów na poziomie pojedynczej komórki i analizę nieprawidłowości na poziomie cytogenetycznym.

Test mikrojądrowy in vitro przeprowadzany jest zgodnie z wytycznymi Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)  - „Guideline 487: In Vitro Mammalian Cell Micronucleus Test” oraz normy PN-EN ISO 10993-3:2008 „Biologiczna ocena wyrobów medycznych - Część 3: Badania genotoksyczności, rakotwórczości i toksycznego wpływu na rozrodczość”. Analizy wykonywane są na linii komórkowej pochodzącej z jajnika chomika chińskiego CHO-K1 (ang. Chinese Hamster Ovary Cell Line),  wskazanej przez wytyczne OECD 487.