Funkcjonalne testy komórkowe

cAMP (Glo)
Cykliczny AMP (cAMP) jest wtórnym przekaźnikiem, który odgrywa kluczową rolę w procesie przekazywania sygnału po związaniu ligandów z receptorami sprzężonymi z białkami G (ang. G-protein coupled receptors, GPCRs). Prowadzi to do wewnątrzkomórkowej aktywacji aktywności enzymatycznych i w efekcie regulacji ekspresji genów. cAMP jest syntetyzowany z ATP przez cyklazę adenylową związaną z błoną komórkową. Wiązanie ligandów oraz hormonów do specyficznych receptorów z rodziny GPCR aktywuje adaptorowe białka G o aktywności GTPaz. Białka powyższe odpowiedzialne są za stymulację lub aktywację cyklazy adenylowej. Stężenie cAMP wewnątrz komórki jest wypadkową tempa jego produkcji przez cyklazę adenylową oraz rozkładu do AMP przez specyficzne fosfodiesterazy.

Ze względu na fakt, iż geny kodujące receptory sprzężone z białkami G stanowią jedną z największych rodzin genów białek odpowiedzialnych za przekaz sygnału do wnętrza komórki, badania ich aktywacji mają ogromne znaczenie, szczególnie w przypadku ośrodkowego układu nerwowego (OUN).

Biocentrum posiada ogromne doświadczenie w analizach aktywacji receptorów GPCR na skutek wiązania zewnątrzkomórkowych ligandów. Dlatego też oferujemy naszą wiedzę prowadząc usługi badania generacji cAMP przez komórki pod wpływem stymulacji przez różnorakie czynniki.

Image


(A) Dawko-zależna krzywa odpowiedzi na agonistę. Komórki CHO z ekspresją receptora dopaminowego D2 zostały inkubowane z forskoliną i wskazanymi ilościami agonisty w buforze do indukcji. Zmiany poziomu cAMP w komórkach zostały zmierzone przy użyciu testu opartego na luminescencji. Doświadczenie przeprowadzono w tryplikatach. Analiza danych została przeprowadzona przy użyciu programu GraphPad Prism.

Image

(B) Dawko-zależna krzywa odpowiedzi na antagonistę. Komórki CHO z ekspresją receptora dopaminowego D2 zostały inkubowane z forskoliną, agonistą receptora i wskazanymi ilościami antagonisty w buforze do indukcji. Zmiany poziomu cAMP w komórkach zostały zmierzone przy użyciu testu opartego na luminescencji. Doświadczenie przeprowadzono w tryplikatach. Analiza danych została przeprowadzona przy użyciu programu GraphPad Prism.