Informacje dotyczące próbek

  • Czystość krystalizowanego białka powinna wynosić co najmniej 90% lub więcej (na podstawie analizy SDS-PAGE i barwieniu Coomassie)
  • Białko powinno pochodzić z jednej partii procesu oczyszczania (białka pochodzące z różnych partii oczyszczania mogą wykazywać nieznaczne różnice, które mogą wpływać na proces krystalizacji)
  • Jeżeli białko nie jest produkowane przez BioCentrum, Klient powinien określić rozpuszczalność dostarczonego białka. Bufor zastosowany do ostatecznej formulacji białka powinien wykazywać słabą siłę jonową (np. 5-50 mM of Tris-HCl zawierający 0,05 M of NaCl)
  • Minimalna ilość białka niezbędna do wstępnego określenia warunków krystalizacyjnych to 20 mg (mniejsza ilość białka może ograniczyć ilość eksperymentów prowadzonych w celu określenia wstępnych warunków krystalizacyjnych)
  • Próbki białka do analizy powinny zostać dostarczone w podzielonych porcjach w celu uniknięcia kilkakrotnych rozmrażań. Próbki mogą być dostarczone w formie zamrożonej (na suchym lodzie), bądź jako roztwór w 4°C w zależności od stabilności danego białka (w przypadku niektórych białek istniej możliwość przesyłki w formie liofilizatu, jednakże nie jest to polecane, ponieważ liofilizacja może negatywnie wpłynąć na stabilność danego białka)
  • Po otrzymaniu białka, jego czystość i stabilność są standardowa sprawdzane metodami SDS-PAGE i HPLC (istnieje również możliwość wykonania analiz DLS oraz MS na wcześniejszą prośbę klienta)