Optymalizacja warunków krystalizacyjnych

Optymalizacja wcześniej ustalonych warunków oparta jest na zmianach następujących parametrów:
  • pH oraz skład buforu krystalizacyjnego
  • stężenie białka, czynników precypitującego, detergentów oraz innych dodatków do buforu
  • temperatura
  • stężenie ligandu (jeżeli dotyczy)
  • techniki krystalizacyjne
  • stosunek roztworu białka do roztworu krystalizacyjnego
Jeżeli projekt zawiera kokrystalizację białka z wybranymi ligandami, na tym etapie zostanie wybrana optymalna metoda kokrystalizacji. Krystaliczne kompleksy białko-ligand mogą zostać przygotowane przy wykorzystaniu następujących metod: kokrystalizacją (ligand jest dodawany do roztworu białka przed wytworzeniem kryształów) oraz nasączanie (gotowe kryształy są nasączane roztworem ligandu).
Dla tego typu projektów jeden zestaw danych jest generowany dla każdego ligandu.

Na tym etapie zostanie również wybrany odpowiedni krioprotektant oraz metoda chłodzenia w celu uzyskania jak najwyższej rozdzielczości danych.