Pomiary dyfrakcyjne

Pomiary dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego wykonywane są przy użyciu dyfraktometru firmy Rigaku, wyposażonego w następujące urządzenia:
  • rotująca anoda jako generator poromieniowania rentgenowskiego (MicroMax-007HF)
  • optyka konfokalna (Varimax-HF)
  • detektor – płyta obrazowa (R-AXIS IV + +) oraz detektor CCD (Saturn - 944 +)
Image Image


Na prośbę klienta możliwe są pomiary dyfrakcji z wykorzystaniem synchrotronu.

Ilości wykonanych na tym etapie pomiarów będzie się różnić w zależności od zastosowanej metody:
  • Metoda MR (z ang. Molecular Replacement) – stosowana jest do określenia faz atomów badanej struktury tylko wówczas, kiedy w bazie Protein Data Bank (PDB) dostępne są struktury krystalograficzne białek homologicznych do analizowanego przykład. W takim przypadku niezbędny jest tylko jeden zestaw danych pomiarowych.
  • Metoda MIR (z ang. Multiple Isomorphous Replacement) – stosowana jest do wyznaczenia faz atomów badanej struktury wówczas, gdy struktury krystaliczne homologicznych białek są niedostępne. Metoda ta do określenia faz wykorzystuje kryształy badanego białka nasączone metalami ciężkimi. W tym przypadku w celu wyznaczenia faz niezbędne jest wygenerowanie co najmniej dwóch zestawów danych pomiarowych.
  • Metoda MAD (z ang. Multiple Wavelength Anomalous Dispersion) – stosowana jest do wyznaczenia faz atomów badanej struktury, kiedy struktury krystaliczne homologicznych białek są niedostępne. Metoda ta określenia faz wykorzystuje selenometioninowe pochodne badanego białka. Również w tym przypadku w celu wyznaczenia faz niezbędne jest wygenerowanie co najmniej dwóch zestawów danych pomiarowych.