ADME

Profilowanie własności ADME

Problemy związane z procesami absorpcji, dystrybucji, metabolizmu i wydalania cząsteczek o potencjale leczniczym często prowadzą do uzyskania niekorzystnych wyników na etapie badań klinicznych. BioCentrum oferuje rozwiązanie podobnych problemów oraz pomoc w rozwoju obiecujących związków, w postaci szerokiej gamy usług związanych z badaniami ADME-Tox (ADMET). Podejmowanie właściwych decyzji dotyczących rodzaju przeprowadzanych testów stanowi kluczowy krok na drodze do efektywnego przeprowadzenia związku od etapu badań podstawowych do fazy klinicznej.

Badania ADME-Tox

Image BioCentrum oferuje wykonanie badań ADME-Tox (z ang. Absorption, Distribution, MetabolismExcretion and Toxicity), których wyniki pozwalają wyselekcjonować najbardziej obiecujące cząsteczki terapeutyczne. Wykonanie testów ADME-Tox gwarantuje zminimalizowanie ryzyka wprowadzenia do fazy badań klinicznych związków nieodpowiadających założeniom projektu terapeutycznego lub takich, które wywierają niekorzystny uboczny wpływ na funkcjonowanie komórki.
Uzyskane na podstawie naszych testów dane mogą posłużyć do wyselekcjonowania związków o najbardziej korzystnych parametrach fizykochemicznych oraz kontroli i walidacji wyników uzyskanych na podstawie wcześniejszych badań.

Pełna oferta BioCentrum z zakresu Badań ADME-Tox